Fokker/Zentveld

Fokker/Zentveld-arrest

Zaak: ECLI:NL:HR:1968:AB6963
Wetgeving: art. 1280 BW

Casus

Zentveld kreeg van de NV Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek ‘Fokker’ de opdracht in de nabijheid van haar terrein bij Schiphol met een kraanwagen een aan ‘Fokker’ in eigendom toebehorende vliegtuigenmiddenvleugel van een in de Ringvaart bij de Fokker-fabrieken liggende dekschuit op te heffen en te plaatsen op een zich daarnaast bevindende transportwagen.

Zentveld heeft ter uitvoering van de opdracht de vliegtuigvleugel aangeslagen en opgeheven door middel van een hem toebehorende en door hem gebruikte kraanwagen met uitschuifbare hijskraanbalk, welke met een bout was verzekerd.

Toen de vliegtuigvleugel aldus in de zogenaamde broek hing en zich reeds boven de wal bevond, bezweek de bout plotseling, waardoor de hijsarm van de kraan naar beneden gleed en de vliegtuigvleugel van een hoogte van ongeveer 1 meter op de daar aanwezige meerpaal en op de grond terechtkwam, bij welke val de vliegtuigvleugel ernstig werd beschadigd.

Kernoverweging

Hoge Raad:
“dat de grief (…) deze beslissing terecht bestrijdt, daar het Nederlandse verbintenissenrecht de algemene regel dat de schuldenaar heeft in te staan voor de deugdelijkheid van de zaken waarvan hij zich voor de uitvoering van zijn verbintenis bedient, niet inhoudt, en de omstandigheid dat voor bepaalde overeenkomsten de wet deze regel bevat, algemeen beginsel van die strekking rechtvaardigt;”

“dat de vraag of en in hoever de schuldenaar voor de gebreken van zodanige zaken aansprakelijk is, naar de aard der overeenkomst, de verkeersopvattingen en de redelijkheid moet worden beantwoord;”

Rechtsregel

Het verbintenissenrecht kent niet de algemene regel, dat een schuldenaar heeft in te staan voor de deugdelijkheid van zaken waarvan hij zich voor de uitvoering van zijn verbintenis bedient. De vraag of en in hoever de schuldenaar voor gebreken van zodanige zaken aansprakelijk is, moet naar de aard der overeenkomst, de verkeersopvattingen en de redelijkheid worden beantwoord.