De auditu

De auditu-arrest

Zaak: ECLI:NL:HR:1926:BG9435
Wetgeving: art. 295 Sv, art. 342 Sv, art. 344 lid 12° Sv, art. 359 Sv

Kernoverweging

Hoge Raad:
“O. ten slotte dat de uitsluiting van het testimonium de auditu ook zou zijn tegen den geest van het nieuwe wetboek, waaraan de gedachte ten grondslag ligt om eenerzijds den rechter tot een deugelijke motiveering van zijn vonnis te verplichten en anderzijds geen enkele bron gesloten te houden, waaruit de rechter licht zou kunnen putten; — dat daardoor ook de waarheid der vonnissen wordt gediend, omdat de rechter nu niet genoodzaakt is om getuigenverklaringen, ook indien deze zonder eenigen twijfel tot het vestigen van zijn overtuiging hebben bijgedragen, bij de schriftelijke opstelling van de gronden zijner beslissing, achterwege te laten;”

Rechtsregel

Een testimonium de auditu (een getuigenis van horen zeggen) kan gelden als een wettig bewijsmiddel.