Art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie)

Art. 140 Sr

 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
 4. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

VOORWAARDEN

 1. Onvoorwaardelijk opzet
 2. Organisatie:
  Gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad.
  Aanwijzingen:

  • Continu├»teit (zekere bestendigheid).
  • Gemeenschappelijke regels/doelstelling (waardoor op de individuele leden druk kan worden uitgeoefend zich aan de regels te houden).
 3. Doel: plegen van misdrijven
 4. Behoren tot de organisatie
  Alleen sympathisant zijn is onvoldoende.
 5. Aandeel hebben in/gedragingen ondersteunen die verband houden met het criminele oogmerk.