Art. 1:1 Awb (bestuursorgaan)

Artikel 1:1 Awb

 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan:
  • a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
  • b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
 2. (…)

Lid 1 sub a (a-orgaan)

UITLEG

Als er is voldaan aan onderstaande voorwaarden, dan is er sprake van een a-orgaan. Kijk wel altijd eerst of het orgaan niet een van de uitzonderingen onder 1:1 lid 2 is. Valt het orgaan onder de uitzonderingen, dan is het geen bestuursorgaan. Zie voor b-organen lid 2 sub b.

VOORWAARDEN

 1. Orgaan
  • Gemeente: art. 6 Gemeentewet
  • Provincie: art. 6 Provinciewet
  • Waterschappen: art. 10 Waterschapswet
 2. Rechtspersoon
  • Zie: art. 2:1 BW
 3. Krachtens publiekrecht ingesteld
  • Zie: art. 123 of 133 Gw